Tante Moesje,
gevestigd aan Hoogcasteren 20
5528  NP  Hoogeloon,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.tantemoesje.nl
Hoogcasteren 20
5528  NP  Hoogeloon +31 6 50608062
Marijke van de Sande is de Functionaris Gegevensbescherming van Tante Moesje. Zij is te bereiken via info@tantemoesje.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk;

Tante Moesje verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk;

Onze website en/of dienst heeft NIET de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tantemoesje.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tante Moesje verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tante Moesje bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
Eerder genoemde persoonsgegevens van de te bezoeken cliënt en/of van zijn/haar mantelzorger/contactpersoon zal Tante Moesje bewaren gedurende de termijn dat een dienst wordt afgenomen.
Na het afwerken van de laatste facturatie zullen betreffende gegevens verwijderd worden. Gegevens welke staan op de facturen zullen conform de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar bewaard blijven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tante Moesje verkoopt uw gegevens NIET aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Dit zal altijd in samenspraak zijn.
Tante Moesje blijft verantwoordelijk voor verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tante Moesje gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Tante Moesje gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld de sociale media-bedrijven.
Tante Moesje gebruikt Google Analytics. Deze gegevens gebruiken we alleen om na te gaan hoe vaak de site bezocht wordt.
De gegevens van de bezoekers zijn geanonimiseerd en worden NIET gebruikt voor advertentiedoeleinden. Ook het IP-adres wordt niet vastgelegd.
Tevens is een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tante Moesje en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tantemoesje.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Tante Moesje wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tante Moesje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tantemoesje.nl.
Daarnaast is deze site voorzien van SSL (slotje!). Dit zorgt voor een betere beveiliging van jouw gegevens.